"Weet ook dat het iets uitmuntends is je te houden aan het geordende woord, granieten dijk voor de grote bittere wateren van je liefde! Want het gebed moet eerst vasten zijn, alvorens banket te worden, en naaktheid van het hart, alvorens mantel van de hemel, gonzend van werelden, te zijn. Misschien komt er een dag waarop God je toestaat brutaalweg, als een bijl, in het vlees van de boom te dringen, en dwaas, als een steen, de nacht van het water in te vallen, en als vuur, zingend het hart van het metaal binnen te glijden. En op die dag zul je weten van welk vlees de wereld gemaakt is, en zul je vrij spreken tot de ziel van de wereld van de Boom, van het Water en van het Metaal, en zul je tot haar spreken met de stem van de wind en van de regen en van de verliefde vrouw.

Mijn zoon! talloze keren heeft een mens geschreeuwd, niet plat op de grond, maar kaarsrecht voor God!, Hem zijn liefde vol in het gezicht blazend, als een brand in een bos of in een grote stad, en de Heer lachte omdat de Engelen bang waren. Dit alles kan op een dag best gebeuren, dierbare zoon, wanneer de slang zijn huid gewisseld heeft. Maar je moet bij het begin beginnen: dat is het essentiële. Op de steen bijten en blaffen: Heer, Heer, Heer! is huilend een harteloze vrouw dienen. Dit moet je laten aan de bedrogenen die een nacht, of zes maanden, of tien jaren zuchten.
Het leven duurt lang hier.
Je zult je er dus wel voor hoeden gebeden te bedenken. Je zult nederig zingen met het boek van de armen van geest. En je zult wachten."

(de Abt tot Mañara, in: Miguel Mañara (1912) van Oscar Milosz)

Kruisteken

In de naam van de Vader
en de Zoon
en de Heilige Geest.
Amen.

Onze Vader

Onze Vader,
die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd;
Uw rijk kome;
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus,
de Vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria,
Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Eer aan de Vader

Eer aan de Vader
en de Zoon
en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin
en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Angelus

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt;
- En zij heeft ontvangen van de heilige Geest.

Zie de dienstmaagd des Heren;
- Mij geschiede naar uw woord.

En het Woord is vlees geworden;
- En Het woont onder ons.

Wees gegroet...

Bid voor ons, heilige Moeder Gods,
- opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden.
Heer, stort uw genade in onze harten,
opdat wij, die door de boodschap van de Engel
de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen,
door zijn lijden en kruis gebracht worden
tot de heerlijkheid van zijn verrijzenis.
Door dezelfde Christus, onze Heer.
Amen.

Engel van God

Engel van God,
die mijn bewaarder zijt,
aan wie de goddelijke goedheid
mij heeft toevertrouwd:
verlicht,
bewaar,
geleid
en bestuur mij.
Amen.

Requiem

Heer, geef hun de eeuwige rust
en het eeuwige licht verlichte hen;
dat zij rusten in vrede.
Amen.

Gebed van pater De Grandmaison SJ

Heilige Maria, Moeder van God,
laat mijn hart blijven als het hart van een kind,
zuiver en doorzichtig als een heldere bron.
Vraag voor mij een hart vol eenvoud,
dat niet opzettelijk bezig blijft
met het koesteren van eigen leed.
Een hart, dat zich blij weet te geven,
dat mensen-zwakheid verstaat,
en teder weet mee te lijden.
Een trouw een edelmoedig hart,
dat geen weldaad vergeet
en geen aangedaan leed nadraagt.
Maak mijn hart mild en nederig, liefde gevend
zonder aanspraak te maken op wederliefde
blij als het in een ander hart plaats mag maken
voor uw goddelijke Zoon.
Een hart, groot en onoverwinnelijk,
dat geen ondank sluit
en geen onverschilligheid moedeloos maakt.
Een hart gekweld van verlangen
naar de verheerlijking van uw Zoon,
gewond door zijn liefde
en voor wiens wonden slechts de hemel
genezing kan brengen.

Tot u, heilige Jozef

Tot u, heilige Jozef,
nemen wij onze toevlucht in onze nood en,
na de hulp van uw allerheiligste Bruid te hebben ingeroepen,
smeken wij met vertrouwen ook Uw bescherming af.
Wij bidden u ootmoedig:
zie goedgunstig neer op de kostbare erfenis
die Jezus Christus door zijn bloed heeft verworven,
en help ons in onze noden door uw machtige bijstand.
Dat vragen wij
omwille van de heilige liefdesband,
waardoor gij nauw verenigd waart
met de onbevlekte Maagd en Moeder van God,
en omwille van de vaderlijke liefde,
die gij het Kind Jezus toedroeg.
Zorgzame bewaarder van het heilige Huisgezin,
bescherm de uitverkoren kinderen van Jezus Christus.
Liefderijke vader,
verwijder van ons de plaag
van dwalingen en ondeugd
die de wereld aantast.
Machtige beschermer,
sta ons vanuit de hemel genadig bij
in de strijd tegen de machten van de duisternis.
En zoals gij weleer het Kind Jezus
uit het grootste levensgevaar hebt gered,
zo verdedig nu ook de heilige Kerk van God
tegen vijandelijke hinderlagen en alle tegenspoed.
Neem ieder van ons in uw blijvende bescherming,
opdat wij naar uw voorbeeld
en gesteund door uw hulp
heilig leven,
zalig sterven
en het eeuwig geluk in de hemel verkrijgen.
Amen.

Oefening van (volmaakt) berouw

Barmhartige God,
ik heb spijt over mijn zonden,
omdat ik Uw straffen hebt verdiend;
maar vooral, omdat ik U,
mijn grootste weldoener
en hoogste goed,
heb beledigd.
Ik verfoei al mijn zonden
en beloof,
met de hulp van Uw genade,
mijn leven te beteren
en niet meer te zondigen.
Heer, wees mij zondaar genadig!